peace march nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace march nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace march giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace march.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peace march

    a protest march against (a particular) war and in favor of peace

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).