peace economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peace economics

    * kinh tế

    kinh tế học thời bình