peace corps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace corps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace corps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace corps.

Từ điển Anh Việt

  • peace corps

    * danh từ(Peace Corps)+Tổ chức Hoà bình Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peace corps

    a civilian organization sponsored by the United States government; helps people in developing countries