paint absorption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint absorption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint absorption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint absorption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint absorption

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hút sơn