paid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paid.

Từ điển Anh Việt

 • paid

  /pei/

  * ngoại động từ paid /peid/

  trả (tiền lương...); nộp, thanh toán

  to high wages: trả lương cao

  to pay somebody: trả tiền ai

  to pay a sum: trả một số tiền

  to pay one's debt: trả nợ, thanh toán nợ

  to pay taxes: nộp thuế

  (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại

  dành cho; đến (thăm...); ngỏ (lời khen...)

  to pay a visit: đến thăm

  to pay one's respects to someone: đến chào ai

  to pay someone a compliment: ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai

  to pay attention to: chú ý tới

  cho (lãi...), mang (lợi...)

  it pays six per cent: món đó cho sáu phần trăm lãi

  * nội động từ

  trả tiền

  (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả

  he shall pay for it: hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó

  có lợi; mang lợi, sinh lợi

  this concern does not pay: công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì

  to pay away

  trả hết, thanh toán, trang trải

  (hàng hải) thả (dây chuyền...)

  to pay back

  trả lại, hoàn lại

  to pay down

  trả tiền mặt

  to pay in

  nộp tiền

  to pay off

  thanh toán, trang trải

  trả hết lương rồi cho thôi việc

  giáng trả, trả đũa, trả thù

  cho kết quả, mang lại kết quả

  (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)

  to pay out

  (như) to pay away

  trả thù, trừng phạt (ai)

  to pay up

  trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra

  to pay someone in his own coin

  (xem) coin

  to pay through the nose

  (xem) nose

  he who pays the piper calls the tume

  ai trả tiền thì người ấy có quyền

  to pay one's way

  không mang công việc mắc nợ

  to pay for one's whistle

  phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình

  * ngoại động từ

  sơn, quét hắc ín

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paid

  * kinh tế

  đã hưởng lương

  đã thanh toán

  đã trả

  * kỹ thuật

  đã thanh toán

  đã trả tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paid

  marked by the reception of pay

  paid work

  a paid official

  a paid announcement

  a paid check

  Antonyms: unpaid

  Similar:

  pay: give money, usually in exchange for goods or services

  I paid four dollars for this sandwich

  Pay the waitress, please

  give: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow

  Don't pay him any mind

  give the orders

  Give him my best regards

  pay attention

  Synonyms: pay

  pay up: cancel or discharge a debt

  pay up, please!

  Synonyms: ante up, pay

  Antonyms: default

  yield: bring in

  interest-bearing accounts

  How much does this savings certificate pay annually?

  Synonyms: pay, bear

  pay: do or give something to somebody in return

  Does she pay you for the work you are doing?

  Synonyms: pay off, make up, compensate

  give: dedicate

  give thought to

  give priority to

  pay attention to

  Synonyms: pay, devote

  pay: be worth it

  It pays to go through the trouble

  pay: render

  pay a visit

  pay a call

  pay: bear (a cost or penalty), in recompense for some action

  You'll pay for this!

  She had to pay the penalty for speaking out rashly

  You'll pay for this opinion later

  pay: make a compensation for

  a favor that cannot be paid back

  pay: discharge or settle

  pay a debt

  pay an obligation

  nonrecreational: involving gainful employment in something often done as a hobby

  gainful: yielding a fair profit

  Synonyms: paying