paid on charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paid on charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paid on charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paid on charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paid on charges

    * kinh tế

    phụ phí

    tiền lặt vặt tính vào đơn hàng