paid worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paid worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paid worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paid worker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paid worker

    * kinh tế

    công nhân ăn lương