paid-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paid-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paid-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paid-up.

Từ điển Anh Việt

 • paid-up

  * tính từ

  đã trả tiền thù lao cần thiết (để trở thành thành viên của tổ chức)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paid-up

  paid in advance

  paid-up insurance

  paid-up members