paid share nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paid share nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paid share giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paid share.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paid share

  * kinh tế

  bảo hiểm bao trùm

  bảo hiểm cả gói

  bảo hiểm toàn bộ

  cổ phiếu đã trả một phần