paid-ons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paid-ons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paid-ons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paid-ons.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paid-ons

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thanh toán trước