pad dyeing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pad dyeing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pad dyeing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pad dyeing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pad dyeing

    * kỹ thuật

    dệt may:

    sự nhuộm thấm