paddlewheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddlewheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddlewheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddlewheel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paddlewheel

    a large wheel fitted with paddles and driven by an engine in order to propel a boat

    Synonyms: paddle wheel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).