paddle-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle-boat.

Từ điển Anh Việt

  • paddle-boat

    * danh từ

    thuyền di chuyển bằng guồng