paddle box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paddle box

    a wooden covering for the upper part of a paddlewheel

    Synonyms: paddle-box

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).