paddle steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle steamer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paddle steamer

    a steam vessel propelled by paddle wheels

    Synonyms: paddle-wheeler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).