paddle-wheeler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle-wheeler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle-wheeler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle-wheeler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paddle-wheeler

    Similar:

    paddle steamer: a steam vessel propelled by paddle wheels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).