paddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle.

Từ điển Anh Việt

 • paddle

  /'pædl/

  * danh từ

  cái giầm; cánh (guồng nước)

  double paddle: mái xuồng chèo cả hai đầu

  cuộc bơi xuồng, sự chèo xuồng

  (động vật học), (như) flipper

  chèo bằng giầm

  * nội động từ

  chèo thuyền bằng giầm

  chèo nhẹ nhàng

  lội nước

  vầy, vọc, nghịch bằng ngón tay

  to paddle in (on, about) something: vầy một vật gì

  đi chập chững (trẻ con)

  to paddle one's own canoe

  (xem) canoe

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paddle

  * kinh tế

  cánh khuấy

  khuấy trộn

  máng thuộc da

  vẩy cá

  * kỹ thuật

  cần điều khiển

  cánh

  cánh cửa gỗ

  cánh khuấy

  cánh quạt

  cánh trộn

  chèo

  cửa van

  mái chèo

  tấm

  toán & tin:

  bộ điều chỉnh (trong trò chơi)

  xây dựng:

  cánh (trộn tua bin)

  đi khênh khạng

  đi lạch bạch

  khỏa nước

  cơ khí & công trình:

  cánh quạt (tuabin)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paddle

  small wooden bat with a flat surface; used for hitting balls in various games

  a blade of a paddle wheel or water wheel

  an instrument of punishment consisting of a flat board

  a short light oar used without an oarlock to propel a canoe or small boat

  Synonyms: boat paddle

  propel with a paddle

  paddle your own canoe

  swim like a dog in shallow water

  stir with a paddle

  Similar:

  dabble: play in or as if in water, as of small children

  Synonyms: splash around

  toddle: walk unsteadily

  small children toddle

  Synonyms: coggle, totter, dodder, waddle

  spank: give a spanking to; subject to a spanking

  Synonyms: larrup