paddle-steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle-steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle-steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle-steamer.

Từ điển Anh Việt

  • paddle-steamer

    * danh từ

    tàu hơi nước chạy bằng guồng