paddle finisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle finisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle finisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle finisher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddle finisher

    * kinh tế

    máy xoa kiểu cánh