paddle stirrer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle stirrer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle stirrer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle stirrer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddle stirrer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy trộn kiểu cánh quạt