paddle agitator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle agitator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle agitator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle agitator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddle agitator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy khuấy kiểu dùng cánh