paddle concrete mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle concrete mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle concrete mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle concrete mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddle concrete mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trộn bêtông kiểu bơi chèo

    máy trộn bêtông kiểu cánh