offer without engagement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer without engagement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer without engagement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer without engagement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer without engagement

    * kinh tế

    giá chào không ràng buộc

    giá không thực