offeror nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offeror nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offeror giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offeror.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • offeror

    Similar:

    offerer: someone who presents something to another for acceptance or rejection

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).