offered call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offered call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offered call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offered call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offered call

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộc gọi được đề nghị