offered load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offered load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offered load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offered load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offered load

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tải được cung cấp