offering date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offering date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offering date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offering date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offering date

    * kinh tế

    ngày tháng (thời điểm) cung ứng