offering price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offering price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offering price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offering price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offering price

    * kinh tế

    giá bán ra (chứng khoán)

    giá cung ứng