offer a price (to) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer a price (to) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer a price (to) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer a price (to).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer a price (to)

    * kinh tế

    chào giá