offer wanted (ow) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer wanted (ow) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer wanted (ow) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer wanted (ow).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer wanted (ow)

    * kinh tế

    thông báo cần người cung ứng (cần mua)