offer or sale by tender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer or sale by tender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer or sale by tender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer or sale by tender.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer or sale by tender

    * kinh tế

    sự chào bán bằng phương thức đấu thầu