offer-gauge goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer-gauge goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer-gauge goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer-gauge goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer-gauge goods

    * kinh tế

    hàng vượt kích cỡ