offer of employment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer of employment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer of employment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer of employment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer of employment

    * kinh tế

    cần người

    sự dạm tuyển người làm