offer of services nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer of services nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer of services giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer of services.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer of services

    * kinh tế

    cần việc làm

    sự dạm việc

    sự nhận phục vụ