offer of a contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer of a contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer of a contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer of a contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer of a contract

    * kinh tế

    sự đề nghị ký kết hợp đồng