offer of amends nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer of amends nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer of amends giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer of amends.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer of amends

    * kinh tế

    đề nghị bồi thường (để đền bù cho một lỗi lầm đã phạm)