minor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minor.

Từ điển Anh Việt

 • minor

  /'mainə/

  * tính từ

  nhỏ (hơn), không quan trọng, thứ yếu

  minor mistakes: những lỗi nhỏ

  to play a minor part: đóng một vai thứ yếu, đóng một vai phụ

  em, bé (dùng trong trường hợp có hai anh em học cùng trường)

  Smith minor: Xmít bé

  (âm nhạc) thứ

  minor interval: quãng thứ

  * danh từ

  người vị thành niên

  (âm nhạc) điệu th

 • minor

  (đại số) định thức con // nhỏ, bé

  complementary m. định thức con bù

  principal m. định thức con chính

  sigbed m. phần bù đại số

  symmetrical m. định thức con đối xứng

  unsymmetrical m. định thức con không đối xứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • minor

  * kinh tế

  không quan trọng

  môn phụ (môn học phụ, môn thi phụ)

  người vị thành niên

  nhỏ

  thứ yếu

  * kỹ thuật

  bé

  định thức con

  nhỏ

  nhỏ hơn

  phụ

  cơ khí & công trình:

  thứ cấp

  điện lạnh:

  thuộc số ít

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • minor

  of lesser importance or stature or rank

  a minor poet

  had a minor part in the play

  a minor official

  many of these hardy adventurers were minor noblemen

  minor back roads

  Antonyms: major

  lesser in scope or effect

  had minor differences

  a minor disturbance

  Antonyms: major

  inferior in number or size or amount

  a minor share of the profits

  Ursa Minor

  Antonyms: major

  of a scale or mode

  the minor keys

  in B flat minor

  Antonyms: major

  not of legal age

  minor children

  Synonyms: nonaged, underage

  Antonyms: major

  of lesser seriousness or danger

  suffered only minor injuries

  some minor flooding

  a minor tropical disturbance

  Antonyms: major

  of your secondary field of academic concentration or specialization

  Antonyms: major

  of the younger of two boys with the same family name

  Jones minor

  warranting only temporal punishment

  venial sin

  Synonyms: venial

  limited in size or scope

  a small business

  a newspaper with a modest circulation

  small-scale plans

  a pocket-size country

  Synonyms: modest, small, small-scale, pocket-size, pocket-sized

  Similar:

  child: a young person of either sex

  she writes books for children

  they're just kids

  `tiddler' is a British term for youngster

  Synonyms: kid, youngster, shaver, nipper, small fry, tiddler, tike, tyke, fry, nestling