minor radius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minor radius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minor radius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minor radius.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minor radius

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bán kính nhỏ