long word boundary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long word boundary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long word boundary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long word boundary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long word boundary

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    biên từ dài