long strip footing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long strip footing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long strip footing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long strip footing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long strip footing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móng băng dài