long service bonus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long service bonus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long service bonus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long service bonus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long service bonus

    * kỹ thuật

    phụ cấp thâm niên