long hangover time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long hangover time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long hangover time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long hangover time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long hangover time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự thu hồi chậm trễ