jaw vice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw vice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw vice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw vice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw vice

    * kỹ thuật

    ê tô