jaw reflex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw reflex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw reflex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw reflex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw reflex

    * kỹ thuật

    y học:

    phản xạ hàm dưới