jaws of life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaws of life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaws of life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaws of life.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jaws of life

    hydraulic tool inserted into a wrecked vehicle and used to pry the wreckage apart in order to provide access to people trapped inside

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).