jaw breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw breaker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw breaker

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nghiền kiểu hàm nhai