jaw of pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw of pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw of pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw of pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw of pile

    * kỹ thuật

    đế cọc