jaw-pan fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw-pan fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw-pan fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw-pan fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw-pan fat

    * kinh tế

    mỡ hàm