jaw crusher with inclined crushing chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw crusher with inclined crushing chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw crusher with inclined crushing chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw crusher with inclined crushing chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw crusher with inclined crushing chamber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị đập vỡ kiểu va chạm