jaw clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jaw clutch

  * kỹ thuật

  bộ ly kết có móc

  khớp ly hợp vấu

  khớp mỏ

  khớp mỏ kẹp

  khớp vấu

  hóa học & vật liệu:

  bộ liên kết hàm